Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng mục quản lý khách hàng

Tại mục Quản lý khách hàng, sẽ cho phép đại lý lưu lại, chỉnh sửa, trích xuất cả các thông tin cần thiết về khách hàng.

1. Xuất file danh sách khách hàng và thêm mới khách hàng

2. Thay đổi, cập nhật thông tin khách hàng

Bài viết này có hữu ích cho bạn?