Thông báo từ Tripi

Xuất hóa đơn Vietjet và Jetstar không cần dấu đỏ hóa đơn vẫn hợp lệ, hợp pháp.

Căn cứ Khoản 1, Điều 17 Thông tư thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014):

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vj ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.”

Theo đó, “Các hóa đơn của Vietjet và Jestar xuất qua Tripi không cần đóng dấu đỏ hóa đơn vẫn hợp lệ, hợp pháp.”

Để xem thông tin chi tiết và các công văn cụ thể, Đối tác vui lòng xem ở file đính kèm.

Đính kèm
# Tệp Dung lượng Tải xuống
1 .pdf 1,36 MB TCT_TB
2 .pdf 1,82 MB TB Lap UNHĐ VJ
3 .pdf 659,85 KB BB UNLHĐ JST

Bài viết này có hữu ích cho bạn?